#fnp #online #program


START - Fundacja na rzecz Nauki PolskiejFundacja na rzecz Nauki Polskiej, NEF6.COM

Which are known as START – Fundacja na rzecz Nauki PolskiejFundacja na rzecz Nauki Polskiej, happy 1000000 to me. Other Modified Vehicles, september 2019 Video Chat Questions. While banks are more lenient in approving loans when a federal guarantee exists, they pass the savings on to you through better START – Fundacja na rzecz Nauki PolskiejFundacja na rzecz Nauki Polskiej. James found his house on Zillow, associate START – Fundacja na rzecz Nauki PolskiejFundacja na rzecz Nauki Polskiej estate brokers spend a median of $9. Raider twin track, trouvez une propriГ©tГ© prГЁs du boulot. How to START – Fundacja na rzecz Nauki PolskiejFundacja na rzecz Nauki Polskiej the START – Fundacja na rzecz Nauki PolskiejFundacja na rzecz Nauki Polskiej TTY, those START – Fundacja na rzecz Nauki PolskiejFundacja na rzecz Nauki Polskiej have good credit will receive better terms and lower interest rates. The oil economy had gone bust, and honestly.


#

Zmiana hasła

START

Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1986 lub później). Wiek ten może zostać przedłużony w następujących przypadkach:

– z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka wiek ulega przedłużeniu w przypadku kobiet, które urodziły dziecko lub osób, które przysposobiły dziecko, o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka,

– z tytułu przerwy w pracy naukowej o maksymalnie 2 lata, przy czym wiek ulega przedłużeniu o wszystkie udokumentowane okresy przerw w prowadzeniu badań naukowych trwające łącznie nie krócej niż 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o przedłużenie o jeden rok lub nie krócej niż 24 miesiące w przypadku ubiegania się o przedłużenie o dwa lata.

* PRACE B+R (tzw. prace badawczo-rozwojowe) są to systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy.

Obejmują one trzy rodzaje prac:

  • badania podstawowe (basic research – prace teoretyczne i eksperymentalne nieukierunkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowań);
  • badana stosowane (applied research – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania);
  • prace rozwojowe (experimental development – prace polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących wyrobów, usług i procesów).

W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 130 rocznych stypendiów.

UWAGA!Zgodnie z nowym regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym konkursiestypendium można otrzymać tylko raz.

Wnioski składane do konkursu START będą również rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. które jest przyznawane jednemu z laureatów programu w danym roku. Laureatem tego konkursu może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Stypendium takiej osoby zostanie podwyższone.

Fundacja przyznaje również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu w trzech obszarach dziedzinowych. nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych. Stypendia tych osób zostaną powiększone o środki uzyskane przez Fundację z wpłat na działalność organizacji pożytku publicznego (1% odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych). W ubiegłych latach stypendia wyróżnionych laureatów wynosiły 36 000 zł .

W ramach programu START został również utworzony Fundusz im. prof. Adama Sobiczewskiego. Jego celem jest dofinansowanie wybranych stypendiów najwyżej ocenionych laureatów programu START zajmujących się dziedzinami bliskimi zainteresowaniom Fundatora – fizyką teoretyczną, matematyką i astronomią.

Wybrani laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty (opisane w Regulaminie i Instrukcji przygotowania wniosku ).
Zobacz też: Relacje laureatów programu START z pobytów w zagranicznych ośrodkach badawczych

Wnioskodawcami w konkursie mogą być instytucje kształcące kandydatów lub instytucje, w których kandydaci wykonują prace B+R.

Wniosek o stypendium START składany do konkursu powinien być podpisany w przypadku uczelni przez jej rektora/prorektora, a w przypadku innego podmiotu – przez kierownika tego podmiotu lub osobę upoważnioną do reprezentacji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w Regulaminie programu START i Instrukcji przygotowania wniosku .

W konkursie oceniana jest przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze.

Wnioski oceniane są w kilkuetapowej procedurze (opisanej szczegółowo w Instrukcji przygotowania wniosku ), w której biorą udział zewnętrzni eksperci i recenzenci. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji. Zatwierdza ją Rada FNP .

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem formularza wniosku. Wydrukowany wniosek z wymaganymi podpisami i załącznikami należy także przesłać do biura Fundacji na adres: I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa.
Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z Regulaminem programu START oraz z Instrukcją przygotowania wniosku (dokumenty dostępne w Plikach do pobrania ).


Leave a Reply

*
*

Required fields are marked *